25. sep. 2011

Bistand må brukes på rett måte

Bildet er hentet fra Emmausfredrikstad.se
Norsk bistand er i dag er alt for lite fokusert på næringsutvikling, som er en forutsetning for utvikling og skatteinngang, og som gjør det mulig å bli uavhengig av bistand i framtiden.
Bistand bør fokusere på å etablere gode rammevilkår for næringsutvikling og investere i infrastruktur, nyskaping og bedriftsutvikling for å åpne veien for utenlandske investeringer. Landbruk er den viktigste økonomiske sektor i de fleste fattige land, og må styrkes.

Desverre så har norsk bistand feilet flere ganger, noe som har ført til en debatt om bistand i det hele tatt er hensiktsmessig. Venstre mener at utviklingsland selv skal styre og eie sin utvikling. Bistand må tilpasses prioriteringene til folkevalgte organer i demokratiske land. Men vi mener også at det er legitimt å stille krav om demokrati, godt styresett og respekt for grunnleggende menneskerettigheter slik at vi kan stimulere utviklingsland til en positiv utvikling. Venstre mener vi må ta i bruk flere virkemidler i utviklingspolitikken, blant annet handel, næring, bilateralt og multilateralt samarbeid, kapitalforvaltning, forskning og utdanning og forbrukerpolitikk.

Derfor vil Venstre blant annet:

• Arbeide for en WTO-avtale med et rettferdig, globalt regelverk og sikre at markeder ikke preges av store globale monopoler

• At det skal være større åpenhet i forbindelse med tildeling av budsjettstøtte og annen bistand.

• At en større del av Statens pensjonsfond også bør investeres i utviklingsland sine markeder

• At Norge innfører et program som sikrer minst utviklede land (MUL-land), lavinntektsland og afrikanske mellominntektsland full adgang til norske markeder

• Redusere handelsvridende subsidier

• At Norge oppretter et såkornfond for innvandrere fra fattige land som ønsker å starte næringsvirksomhet i hjemlandet som bygger ned tollbarrierer og sikrer like muligheter for utvikling.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar