10. apr. 2011

Ansvarlige investeringer i statsobligasjoner

Vi anser det som en utfordring å ta tak i at Norges pensjonsfond utland ikke benytter seg av etiske retningslinjene for samtlige av sine investeringer.

Det er ingen etiske retningslinjer for investeringer i statsobligasjoner i dag, og Norge benytter seg i svært liten grad av påvirkningen man kan ta gjennom eierrollen. Det gjør at flere land har kunnet låne penger av Norge for å bruke dem til krigføring, opprettholdelse av en diktatorstat eller andre formål som ikke er forenlig med norsk utenrikspolitikk eller verdigrunnlag.
 Dette gjør at vi i noen tilfeller spiller en dobbeltrolle, der vi på den ene siden låner penger til diktatorregimer og på den andre siden fordømmer det.
Det er et komplisert system å endre, spesielt siden utenrikspolitiske avgjørelser og finansielle avgjørelser holdes helt adskilt i dag. Det er umulig å lage et feilfritt system, men jeg har troen på at Norge kan fornye systemet slik at investeringene legges tettere opp mot vårt verdigrunnlag og vår rolle som en ansvarlig investor.

Vi ønsker derfor at det blir gjennomført en uavhengig utredning for mulighetene for å utvide de etiske retningslinjene til også å gjelde statsobligasjoner. Eksisterende alternativer til etiske regelverk for statsobligasjoner bør analyseres, som for eksempel normativ screening og Best in Class (BIC)-metoder.

Vi vil også fremme et forslag om at Norge lovfester regler for offentliggjøring av etiske regelverk for private finansaktører, slik myndighetene har gjort i Storbritannia. Dette innebærer at alle investorer må gjøre rede for hvorvidt de investerer ansvarsfullt og hvordan. En slik offentliggjøringslov vil være et viktig bidrag til en økning i ansvarsfull investeringer hos private aktører, ved at spørsmålet om ansvarsfulle investeringer må bli drøftet og vurdert også hos private aktører. Samtidig er dette en liberal tilnærming som unngår å lovfeste ansvarsfulle investeringer, men lar markedet selv finne løsninger som fungerer for hver enkelt markedsaktør.

Marit Kristine Vea/ Ina Spinnangr , Trondheim Venstre

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar