22. mai 2012

Hvordan kan oljepengene forvaltes bedre?

Her kommer jeg med noen konkrete forslag og problemstillinger knyttet til "oljefondet", Statens Pensjonsfond Utland (SPU) . Kom gjerne med kommentarer!


ÅPENHET OG ETIKK

1. Det bør vurderes om det skal lages offentlige rapporter for forvaltningen av statsobligasjoner slik vi allerede har laget for aksjeinvesteringer. Dette gir større transparens og dermed et godt grunnlag for en mer etisk forvaltning av fondet. Jeg ser ingen gode argumenter for at det ikke kan gjøres i dag slik det gjøres for aksjer..

2. Det er behov for et enda mer proffesjonelt og transparent styre ettersom oljefondet vokser.  Møtereferat fra styret bør offentliggjøres etterskuddsvis slik det allerede gjøres i en del andre land, for eksempel England. Vi bør få større innsyn i hvilke problemstillinger som er diskutert og på hvilket grunnlag beslutningene er tatt på.

3. Etikkrådets stilling må styrkes.

BEDRE FORVALTNING OG STØRRE TRYGGHET

1. Sett av en del av oljefondet til investering i Norge   *

2. Utviklingsland (for eksempel i Afrika) bør bli lettere å investere i. Det vil trolig både være økonomisk lønnsomt og bidra til vekst i landet. En del av bistandsbudsjettet kan brukes til å dekke risikoen slike plasseringer representerer, slik også Erik Solhjem også foreslo for noen dager siden.

3. Vi bør utføre  egne benchmarkinger (sammenligninger med andre) for å sikre en uavhengighet. Å stole for mye på ratingbyråer er skummelt da det i etterkant av finanskrisen har vist seg at de ikke har vært til å stole på. (Anklager om kjøpte ratinger etc.)

4.  Vi må vurdere å ha en større diversifisering (spredning av risiko) i oljefondet. Eiendommer, skog, råvarer infrastrukturinvesteringer, etc. Eiendommer og andre såkalte realinvesteringer bør økes raskere.


* Er det riktig å plassere alle verdiene av fondet i utlandet?
I dag er 40% plassert i statsobligasjoner (en form for lån til andre land) og 60% i utenlandske aksjeinvesteringer. (Det var SV med Kristin Halvorsen som økte andelen aksjer fra 40 til 60% da hun var finansminister). Disse pengene kan forsvinne eller bli kraftig redusert på kort tid dersom for eksempel eurosonen kollapser.

Argumentene mot å plassere noe mer i Norge er frykten for inflasjon. Men det er mulig å satse på for eksempel samferdsel uten at det trenger å øke inflasjonen. Det kan gjøres ved å benytte utenlandsk arbeidskraft. Samtidig må vi passe på å ikke bruke for mye til drift slik at ikke offentlig sektor vokser seg enda større, noe som kan gi oss problemer den dagen vi ikke vasser i oljepenger. Drift (statsbudsjettet) og langsiktige investeringer (større samferdselsprosjekter etc.) bør derfor skilles.

Norge står ovenfor store utfordringer når det kommer til behovet for omstillinger i offentlig sektor, klimaendringer, pensjoner og helse. Vi har råd til å investere de ekstra inntektene vi har fått fra norskehavet de siste årene på en miljøvennlig og moderne infrastruktur, en skikkelige investeringer i forskning og utvikling, og i velferdsteknologi som gjør at flere eldre kan bli hjemme lengre i framtiden. Disse utfordringene løser seg ikke selv, og kommune-Norge er allerede svært presset på ressurser.

Handlingsregelen kan gjerne reduseres, men ikke uten at vi endrer på dagens plasseringer. Vi må sikre at vi investerer i Norge (på en måte som ikke skaper inflasjon eller bygger ut offentlig sektor), slik at vi sprer risikoen og får på plass verdiskaping som kommende generasjoner med sikkerhet kan få utbytte av.

HVA SYNES DU?

Gi kommentar her, på facebook, twitter eller send meg en e-post
(E-post: Spinnangr@venstre.no, Twitter: @spinnangr, Facebook ina Roll Spinnangr)

2 kommentarer:

  1. Alt dette er i tråd med økonomers anbefalinger, etiske retningslinjer fornuftig sans.
    Hilsen økonomi- og teknologistudent med interesse for bærekraftig utvikling.

    SvarSlett