5. sep. 2012

Hva synes du om statskirke, eggdonasjon og datalagringsdirektivet?


Hva mener du om eggdonasjon? Om norsk boligpolitikk? Hva synes du om forvaltningen av oljefondet eller datalagringsdirektivet? Nå er Venstres programutkast lagt ut og du har muligheten til å si din mening! Det er nå du må påvirke! Ta kontakt med Venstre sentralt, eller si din mening her på bloggen. Du kan også ta kontakt med meg på e-post: Spinnangr@venstre.no
Her finner du programutkastet!
Kan noe bli bedre? Hva mangler?

Noen smakebiter fra programutkastet:

Klima og energi:

•  Sette krav om elektrifisering ved nye utbygginger eller store ombygginger der dette er hensiktsmessig.
•  Sette krav om CO2-fangst og lagring (CCS) fra dag én ved nye konsesjoner til gasskraftverk. 
•  Realisere demonstrasjonsanlegg for CO2-fangst på Kårstø og på Mongstad.
•  Avskaffe ordningen med gratiskvoter for industri og petroleumsnæringen.
•  Gi permanent vern av spesielt sårbare områder, inkludert Svalbard, Jan Mayen, Lofoten, Vesterålen og Senja, Skagerak, Møresokkelen og kystnære områder av Finnmark.
•  Avvikle TFO-ordningen i sin nåværende form.
•  Avvikle statseide bedrifters involvering i oljesandprosjekter.
•  At Norge må ta sitt ansvar for redusert utvinning og bruk av fossil energi.
•  At statlige investeringer og subsidier til petroleumsindustrien reduseres og investeres i fremtidsrettede næringer.
•  Gjennomgå petroleumsbeskatningen med sikte på å gjøre denne langt mer miljøriktig.
•  At norske olje-og gasselskaper som driver virksomhet i utlandet til en hver tid må følge norske miljøstandarder for drift.

Internasjonal handel og norske investeringer:


•  Arbeide for en WTO-avtale med et rettferdig, globalt regelverk som bygger ned tollbarrierer og sikrer like muligheter for utvikling.
•  Ta initiativ til å opprette et globalt konkurransetilsyn for å sikre at markeder ikke preges av store globale monopoler.
•  Innføre et program som sikrer fri import av varer fra alle lavinntektsland og lavere mellominntektsland, som tilfredsstiller norske krav og som er produsert uten subsidier eller tollvern.
•  Arbeide for en internasjonal gjeldsslettemekanismefor behandling av illegitim gjeld, og for et bindende internasjonalt regelverk for ansvarlig lånegivning. 
•  Arbeide for internasjonale reguleringer av skatteparadisene og retningslinjer for mer rettferdig beskatning av internasjonale selskaper.
•  Arbeide for å innføre forpliktende etiske retningslinjer for alle norske investeringer i aksjer og obligasjoner i utlandet.
•  Åpne for arbeidsmigrasjon fra fattige land, fortrinnsvis gjennom midlertidige arbeidstillatelser på noen få år slik at arbeidstakere kan tilegne seg kapital, kompetanse og kontakter som de senere kan bruke til å investere i næringsvirksomhet i hjemlandet.  

Norsk våpenproduksjon:

•  Kreve sluttbrukererklæringer fra alle land vi eksporterer våpen til.
•  Arbeide for et internasjonalt system for merking av våpen og ammunisjon.
•  Støtte arbeidet for en internasjonal konvensjon om våpenhandel.
•  Styrke arbeidet med å håndheve og få flere land til å ratifisere konvensjonene om forbud mot landminer og  klasevåpen.
•  Styrke arbeidet med å fjerne og destruere landminer og klasebomber. 
•  Arbeide for et internasjonalt forbud mot brannvåpen. 
•  Videreføre arbeidet med en konvensjon om kontroll med håndvåpen.

Menneskerettigheter:

•  Supplere og på sikt erstatte FNs menneskerettighetsråd med en internasjonal menneskerettighetsdomstol etter modell fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD). 
•  Jobbe for å reformere EMD, med mål om å korte ned saksbehandlingstiden, effektivisere og styrke ressurstilgangen.
•  Støtte land som vil styrke lover og institusjoner for å sikre menneskerettigheter og utvikle demokratiet, og presse land som ikke viser vilje til dette.
•  Støtte frivillige organisasjoner som fremmer menneskerettigheter og demokrati.
•  Gjøre Norge til pådriver for å utvikle forpliktende internasjonale avtaler for bedrifters sosiale ansvar.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar