5. mar. 2014

Forvaltningen av oljefondet må granskes!

DN hadde lørdag 1. mars flere sider som stiller spørsmål til Norges Bank Investment Management (NBIM) sin forvaltning av vår felles formue gjennom Statens Pensjonsfond Utland, populært kalt oljefondet. Jeg mener at disse påstandene og avsløringene er så grove at det bør gjøres en granskning av Riksrevisjonen.
Foto: Scanpix, lånt fra Hegnar.no

"Risikosporten" er overskriften i den ti sider lange artikkel fra Dagens Næringsliv der de kommer med alvorlige avsløringer og påstander om hvordan våre felles formue forvaltes gjennom Norges Bank. De beskriver en maktelite med en av Norges mektigste menn, Yngve Slyngstad, i spissen.

Først litt bakgrunn:
Norges Bank Investment Management (NBIM) forvalter SPU/ oljefondet på vegne av Finansdepartementet, som er den formelle eier på vegne av det norske folk. Yngve Slyngstad er sjef i NBIM. Oljefondet som NBIM forvalter er nå på ca. 5000 MRD kroner.

Fondet skal forvaltes ut i fra etiske retningslinjer gitt av OECD, FN og norske myndigheter. De skal ha en «høy etisk standard når det kommer til åpenhet, innsyn og forretningspraksis med tanke på korrupsjon og skatt».

Saken: 

Vi kan lese om et maktspill som minner om  Frank Underwood fra serien "House of Cards", der Slyngstad skal ha trosset egne rådgivere og investert milliarder i et risikoprosjekt forbundet med korrupsjon og hemmelighold.

Det framgår av artikkel i DN Magasinet 1. mars at Finansdepartementet åpnet opp for at SPU kunne investere i unoterte aksjer (dvs. ikke børsnotert) etter et initiativ fra Norges Bank. Dette ble etter hvert godkjent av Finansdepartementet (som var ledet av Kristin Halvorsen).

Det var en forutsetning at denne type investeringer bare skulle gjøres under de generelle etiske retningslinjer for SPU, og bare dersom det var klart at en slik unotert aksje skulle noteres på børs i løpet av kort tid.

Den første investeringen i et unotert selskap skulle vise seg å bli en milliardinvestering.
Det framgår i DN at SPU ved Slyngstad og hans andre to medlemmer i den interne investeringskomiteen kalt «Capital Strategies» var kjent med følgende på det tidspunkt investeringen ble gjort:

 • Direktøren i det selgende oppkjøpsfondet CVC Capital var en nær venn av Ecclestone som kontrollerer Formel 1. Kjøpet av de aksjene som ble solgt ble gjort fra en tysk sparebank der representanten for den tyske sparebanken var Gerhard Griblowsky. Han mottok 45 millioner USD av Ecclestone for å selge aksjene til CVC Capital som Ecclestone anså som en forbundsfelle. I 2011 ble Griblowsky varetektsfenslet for skatteunndragelse og utroskap mot sin arbeidsgiver, bedrageri og korrupsjon. Mannen ble dømt til 8 år og 6 måneders ubetinget fengsel i Tyskland i Juni 2012. Når SPU ved Ynge Slyngstad kjøpte aksjene var SPU innforstått med disse fakta.

 • Slik jeg forstår det har SPU investert i et selskap kalt Juris Itd., som igjen har kjøpt aksjer i Delta Topco. Dette er litt uklart i artikkelen, men SPU skal i hvert fall kjøpt 4,5% av Formel 1 for 1,8 milliarder kroner gjennom Delta Topco.

 • Ecclestone var tiltalt for korrupsjon og saksøkt i flere land, noe som gjorde sannsynligheten for børsnotering svært usikker. SPU var også innforstått med at selskapet ikke kunne børsnoteres om Ecclestone ble tiltalt for korrupsjon. Dette visste Slyngstad, men ble også sterkt advart av egen risikoavdeling mot denne investeringen. Bare 9 dager etter at SPU hadde kjøpt aksjene ble børsnoteringen utsatt på ubestemt tid.

Det framgår av DN at SPU inngikk en hemmelig aksjonæravtale og at SPU har lånt mer en 1 milliard kroner til et selskap (Delta Topco) kontrollert av Eccleton som er registret på Jersey slik at dette selskapet kan unngå britisk skatt. (Jersey er kjent som et skatteparadis).

Konfidensielle dokumenter DN skal ha fått viser også at selskapet slipper å betale renter på lånet, noe som medfører at Delta Topco får fradrag for store rentekostnader de ikke har. SPU har også fraskrevet seg retten til å drive aktivt eierskap gjennom å stemme for aksjene som er kjøpt (Slik som er vanlig prakis for de nesten 2000 selskapene de eier).

 Dette, samt at selskapet som er kjøpt er ikke ratet som «investment grade» er dermed i strid med SPU's investeringsinstruks. Selskapet er til slutt også registret i Jersey- en kronbesittelse som ikke er med i den listen av godkjente destinasjoner SPU er tillat å investere i. Risikorapporten for investeringene og mandatet for investeringene holdes hemmelig av NBIM.  

Basert på DNs avsløringer lørdag 1.mars bør følgende spørsmål tas videre:

1. DN skriver "Hvis oljefondet ikke har stemmerett for sin 1.8 milliardinvestering i Delta Topco er dette i strid med Slyngstads investeringsmandat. Dette vil ikke Norges Bank kommentere". Kan Stortinget får svar på om dette var i strid med investeringsmandatet?

 2. Hvordan er det mulig for ledelsen i SPU å tillate en investering på 1,8 milliarder som var knyttet til så stor risiko og trolig strider mot de vedtatte etiske standarder for SPU?

 3. Hvordan er det mulig for toppledelsen å gå imot en så klar advarsel fra egen risikoavdeling og samtidig holde dette hemmelig for egen organisasjon og styre?

4. Er det forsvarlig at en gruppe på tre personer i investeringskomiteen ««Capital Strategies» skal fatte beslutninger bak lukkede dører knyttet til en så stor del av SPU? (1.8 mrd)

5. Hvorfor valgte NBIM å fraskrive seg retten til å utøve aktivt eierskap, investere i et selskap som ikke er ratet og som ikke var med i listen over godkjente land å investere i?

6. Har revisjonen i Norges Bank og Etikkrådet tilgang på de samme opplysninger som DN har fått? (Om de ikke hadde det er det alvorlig, og om de viste om dette burde de ha tatt affære.)

7. Mener Finansministeren at skal tillates å ha hemmelige mandat og hemmelige avdelinger i SPU? Hvordan harmoniserer dette med SPUs etiske retningslinjer knyttet til åpenhet?

8. Hvorfor vurderes informasjon om Delta Topco som så sensitivt at man ikke kan få innsyn selv to år etter? (Dette er ikke markedssensitiv informasjon, spesielt ikke to år etter kjøpet).

 9. Vil finansministeren gå inn for å trekke tilbake muligheten for å investere i unoterte aksjer i SPU etter disse avsløringene?

10. Hvorfor er informasjon om hvilke etiske retningslinjer Capital Strategies skal følge, om hvor mange som er med i gruppen, hvem de er og hva de har investert klassifisert som hemmelig? Hvem har tatt denne vurderingen?

11. Etikkrådet skal vurdere om investeringer i enkelte selskaper er i strid med Statens pensjonsfond utland sine etiske retningslinjer. Gjorde Etikkrådet en vurdering av om det var etisk forsvarlig at SPU investerte i et selskap som Juris itd./ Delta Topco? Ble i så fall rådene fulgt?

Andre spørsmål man kan spørre seg:

1. Hvorfor går egne ansatte til så drastiske skritt å varsle norsk presse i denne saken og hvorfor føler de seg forfulgt av ledelsen i SPU?

 2. Var Øystein Olsen orientert om det som ble gjort? Ble revisjonen orientert om investeringene?
I denne rapporten sier han " Jo større fondet blir, desto høyere vil kravene om åpenhet være, både fra norske og utenlandske interessenter. Det er derfor naturlig at vi offentliggjør stadig mer informasjon". 

 3. Hvilke motiver Slyngstad kan ha hatt for å utsette NBIM for så stor risiko både finansielt og med tanke på fondets omdømme?


Les DN sin artikkel om dette her!

Etikkrådet og SPU etiske retningslinjer kan leses her!

Oljefond-ansatt varslet

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar