10. mar. 2015

Hvordan vet vi at mennesker har påvirket klima?

Hentet fra: http://climate.nasa.gov/evidence/
Hvordan vi med stor sikkerhet vite at mennesker har påvirket klima? Det skal jeg forsøke å svare på så enkelt som mulig her!

Først: Klima har alltid variert, det kaller vi "naturlige klimaendringer".

Men: klimaendringene vi opplever nå er svært raske, sammenlignet med de som har opptrådt historisk og mønsteret tyder på at våre utslipp av drivhusgasser utgjør en stor del av forklaringen.

En gjennomgang av 4000 forskningsrapporter viser en bred akademisk enighet:
Omkring 97 prosent av klimaforskerne mener at menneskene er skyld i de unormale klimaendringene.Veldig få teorier i naturvitenskapen får støtte på et så høyt nivå, og denne konklusjonen angående den globale middeltemperaturen, er nærmest uangripelig.

University of Queensland fikk i følge NRK med seg 24 frivillige fra nettstedet Skepticalscience.com til å gå gjennom 12.000 internasjonale forskningsrapporter om klimaendringer.
Gruppen som undersøkte rapportene, delte dem inn i tre kategorier: De som klart mente at klimaendringene er menneskeskapte, de som ikke uttrykte noen spesiell stilling i årsaksspørsmålet, og de som avviste at endringene er menneskeskapte, eller minimerte den menneskelige faktoren.
4000 rapporter, publisert mellom 1991 og 2011, ga klart uttrykk for om klimaendringene er menneskeskapte eller ikke. Ifølge den nye studien konkluderte 97,1 prosent av dem med at de er menneskeskapte.

Klimamodellene kan ikke forklare de observerte endringene over lengre perioder uten at det tas hensyn til menneskeskapte utslipp av klimagasser:


Blå linjer viser simulerte endringer når klimamodellene kun tar hensyn til kjent naturlig variasjon i klimasystemet. Røde linjer viser simulerte endringer når det også tas hensyn til utslippene av klimagasser, i tillegg til naturlig variasjon. Svart linje er basert på målinger.

Bilde er hentet fra Miljødirektoratet sin rapport.


Se også et bilde under som er hentet fra NASA sin hjemmeside. Her ser man at det har vært høye CO2-nivåer tidligere, men at grafen har endret seg dramatisk på kort tid. Dette mener forskerne mener skyldes menneskelige utslipp.
Menneskeskapte utslipp bidrar til at konsentrasjonen av drivhusgasser øker. Den atmosfæriske konsentrasjonen av CO2 har for eksempel økt med mer enn 30 % siden den industrielle revolusjonen. Økte konsentrasjoner av drivhusgasser fører til en stigning i temperaturen i den nedre delen av atmosfæren. (Menneskelige utslipp forsterker drivhuseffekten)Dette bilde (fra NASA) viser også et tydelig bilde av hvordan temperaturene har endret seg på kort tid:


FNs klimapanel består av ca 800 forskere og eksperter fra hele verden. Klimapanelet vurderer all tilgjengelig forskning om klimaendringer og hvilke miljømessige, sosiale og økonomiske konsekvenser disse endringene kan ha.

Klimapanelet konkluderer med at klimagassutslippene fra menneskelig aktivitet er hovedårsaken til den observerte oppvarmingen fra 1950 og fram til i dag [95-100 %: svært sannsynlig].

Så er spørsmålet hva vi som art velger å bruke denne kunnskapen til.

De aller fleste vet dette fra før, men få engasjerer seg. Kloden vil klare seg, selv om mange arter vil bli utryddet i et raskere tempo dersom vi ikke foretar oss noe. Spørsmålet er om mennesket er tilpasset endringene vi nå står ovenfor og om vi har evne til å iverksette tiltak for våre kommende generasjoner og sikre vår egen art sin overlevelse.


Anbefaler også å lese fakta og myter om klima fra Aftenbladet sin sak.

Konsekvenser:

Se NASA sin side om klima og konsekvenser for kloden
Se et nettverktøy som viser hvordan klimaendringene kan slå ut hos deg
Se "Forskerne er enige" (NRK)Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar