13. jun. 2011

Se dem som trenger oss mest !

Bildet er lånt fra trygtly.no
Trondheim Venstre er opptatt av å se enkeltindividene i systemene. Selv om den moderne storbyen preges av velferd og velstand, er det mange grupper som faller utenfor. Disse trenger en styrket innsats fra samfunnet. Mange opplever hjelpeapparatet som vanskelig tilgjengelig og trenger omsorg og respekt, mer enn analyser, rigide regler og skjemavelde.
Respekt for ulike ønsker er grunnlaget for verdighet  i eldreomsorgen. Derfor vil Venstre arbeide for at de eldres behov settes først, der det tilbys et vidt spekter av pleie- og omsorgstjenester i kommunen som de eldre kan velge mellom. Venstre vil ha en strategi som kan redusere presset på institusjoner og redusere antallet ”svingdørspasienter” på sykehus.
Å disponere egen bolig og å kunne bo i den så lenge som mulig er for mange et viktig aspekt ved alderdommen.
Vi vektlegger kvaliteten, valgfriheten til den enkelte og den varme omsorgen fremfor å satse alt på en løsning.

En av Venstres viktigste saker er et bedre barnevern. Barnevernet mangler ressurser, sliter med hyppig utskifting og for store belastninger på den enkelte saksbehandler. Barn endrer opp som kasteballer i et endeløst system fordi foreldre blir vurdert som omsorgspersoner for mange ganger. Dette gjør at mange barn utsettes for stress og ikke får ro til å binde seg til trygge voksenpersoner. Politikere har valgt å organisere barnevernet på en måte som gjør at alt for mye ressurser forsvinner inn i papirarbeid og unødvendig byråkrati. Dette er det på tide å ta tak i. Venstre vil derfor forenkle byråkratiet ved å la kommunene overta styringen, slik vi har hatt en vellykket ordning med tidligere i Trondheim. Vi vil innføre en maksgrense for hvor mange barn en saksbehandler kan ha på en gang og en maksgrense for hvor mange ganger en foreldre kan bli vurdert som en omsorgsperson. For oss finnes det ikke ett perfekt system. Vi vil derfor hele tiden lete etter gode løsninger for at hvert enkelt individ får den oppfølgingen og det tilbudet de trenger.En styrking av barnevernet vil også være et forebyggende tiltak mot rusmiddelmisbruk og kriminalitet. En ny rapport fra Helse- og overdoseteamet viser at det var mange flere som tok overdose i Trondheim i 2010 enn året før. Dette bør være en kraftig vekker for alle som støtter en videreføring av dagens ruspolitikk. Det trengs gode skadereduserende tiltak for dem som lever i avhengigheten, samtidig som det må være nok akuttavrusningsplasser for dem som ønsker å bli rusfrie. Vi mener at vi må ta virkeligheten på alvor og sørge for at flest mulig kan leve et verdig liv i Trondheim, der individenes behov for hjelp kommer først.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar