16. des. 2012

Venstre vil ha et mer inkluderende arbeidsliv!

Deler av den norske fagbevegelse blir provosert av at Venstre åpent kjemper for et mer inkluderende arbeidsliv i Norge og bedre rettigheter for dem som ikke er fagorganisert. Det er forståelig at de vil kjempe for fagforeningenes makt, men ufint å slå tvil i vår intensjon om et mer inkluderende arbeidsliv og å gi flere arbeidstakeres viktige rettigheter.
Venstre har alltid kjempet for gode løsninger som trepartsmodellen og folketrygden, og vi har en stolt tradisjon for å stå på arbeidstakerenes rettigheter. Det gjør vi fremdeles!

Mange fagforeninger er i mot midlertidig ansettelser, men tilsynelatende bare når dette skjer i privat sektor. Det er i offentlig sektor dette er blitt et stort problem i dag! Her blir man gjerne midlertidig ansatt år etter år. Spesielt i akademia er dette en utbredt praksis. Dette vil Venstre ha slutt på, derfor har vi foreslått en grense på hvor lenge man kan være midlertidig ansatt, noe regjeringspartiene har stemt i mot (Fra 4 til bare 2 år).

Noen mener også at man bør fjerne alle muligheter for å bli midlertidig ansatt, men dette mener jeg er feil. Midlertidig ansettelse kan føre til at flere får prøve seg, fordi risikoen ved å ansette noen blir redusert. Spesielt for enkelte grupper som sliter med å få innpass i arbeidslivet kan det å bli midlertidig ansatt være en mulighet for å opparbeide seg litt erfaring og vise hva man er god for.

Etter de rødgrønne tok over har det blitt langt flere mennesker med funksjonshemming som står utenfor arbeidslivet. Antall uføre øker også. Vi trenger en regjering som jobber for å få flere grupper i arbeid og som tør å innføre tiltak som gjør at det lønner seg å jobbe. Det har også blitt flere fattige i Norge, med SV og AP som ropte høyt ut om at de skulle "avskaffe fattigdommen i Norge". For å redusere antall fattige må flere ut i arbeid, -og for å få det til må blant annet flere få prøve seg.

Venstre ønsker også å lovfeste arbeidstakeres rettigheter knyttet til permittering, noe jeg synes er merkelig at de som "kjemper for arbeidstakernes rettigheter" er i mot. For oss er det nemelig viktig å sikre at alle har lovfestet viktige rettigheter knyttet til arbeidslivet. Det er ulogisk at midlertidighet, oppsigelse og overtid skal lovfestes, mens permittering skal ordnes på bakrommet?

I tillegg er det viktig at det gis beskjed når forholdene ikke er forsvarlige, og Venstre foreslår derfor bedre varslervern for arbeidstakere. Les under de tiltakene vi har foreslått er. Vi må innse at arbeidslivet har forandret seg og at det er behov for et mer fleksibelt regelverk.

Dette er Venstres konkrete forslag for et åpent og inkluderende arbeidsliv:

1. Styrke arbeidsmiljøloven slik at varslers rettigheter lovfestes (§ 2-4).

2. Opprette en egen varslerenhet under Arbeidstilsynet.

3. Gjøre det lovlig å avtale at ordinær arbeidstid kan tas ut som avspasering (§ 10-6).

4. Mer fleksible regler om overtid som gjør at det tillates 200 timer i løpet av et år og at det etter skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker kan inngås avtale om 400 timer. (§ 10-6)
(Noen vil jobbe mye overtid i en periode for å ta en lengre ferie eller lignende, dette må de få avtale med arbeidsgiver uten at staten skal legge begrensinger for dem. Med internett og nye måter å jobbe på er det i dag mange arbeidstakere som bryter loven allerede).

5. Klargjøre arbeidsmiljølovens bestemmelser om hva som menes med ”uavhengig stilling” (som unntas fra arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid/overtid m.m.) (§ 10-12)

6. Oppheve lovformuleringer om fagbevegelsens vetorett når det gjelder turnusordninger m.m. (§ 10-12).

7. Innføre en ”generell mulighet” til midlertidige ansettelser i 6 + 6 måneder. Hovedregel skal fortsatt være fast ansettelse (§ 14-9).

8. Likestille tjenestemannsloven og arbeidsmiljøloven når det gjelder midlertidige ansettelser. I staten (tjenestemannsloven) er det i realiteten fritt fram, mens det i privat sektor (arbeidsmiljøloven) er strengt regulert.

9. Stramme inn arbeidsmiljøloven når det gjelder maksimal varighet for midlertidige stillinger fra 4 til 2 år (§ 14-9).

10. Gjøre myndighetens forpliktelser og virkemidler i IA-avtalen gjeldene for alle bedrifter og alle arbeidstakere (i dag gjelder bare IA-avtalen for bedrifter med tariffavtale).

11. Foreta en helhetlig gjennomgang av rettighetene til selvstendig næringsdrivende og fremme forslag om forbedringer nå det gjelder rettigheter knyttet til sykdom, omsorg for egne barn, pleie- og opplæringspenger og pensjon. 

PS: Er du fagorganisert og mener vi er på feil eller rett spor? Ta gjerne kontakt med meg eller skriv din mening under! 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar