19. des. 2010

Regjeringen gjør lite for selvstendig næringsdrivende

Regjeringen gjør for lite for å hindre at gründere går konkurs. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at mange gründere må gi opp driften allerede første år. De fleste enkeltmannsforetak blir borte i løpet av en femårsperiode, melder NRK.


Det er i dag ca 330.000 selvstendig næringsdrivende i Norge. Disse menneskene er ofte ildsjeler som har skapt sin egen arbeidsplass, og som er genuint opptatt av å utrette noe. De jobber langt mer enn vanlige lønnsmottakere: De har lange arbeidsdager, mange arbeidshelger og ytterst få feriedager. Dette er mennesker som burde belønnes og feires! Likevel har de ofte lavere inntekt enn vanlige lønnsmottakere, OG de har langt dårligere rettigheter. Denne skjevheten må vi få rettet opp i snarest.
Her er noen skjevheter som rammer dem:

Selvstendig næringsdrivende må betale 11 prosent av brutto inntekt i folketrygdavgift, mens vanlige lønnsmottagere betaler 7,8 prosent.

Selvstendig næringsdrivende må betale formuesskatt på alle aktiva knyttet til næringsvirksomheten, og overskudd må beskattes fullt ut det året overskuddet oppstår. Investeringer må gjøres med beskattede midler.

Selvstendig næringsdrivende får ikke minstefradrag på drøyt 70000 kroner.

Selvstendig næringsdrivende må ved sykdom selv dekke lønn i karensperioden på 16 dager.

Ved sykdom utover 16 dager får selvstendig næringsdrivende dekket 65 prosent av lønnen, inntil 6G (6G er drøyt 437000 kroner).

Selvstendig næringsdrivende får ikke dagpenger ved arbeidsledighet.

Det går an å tegne forsikring hos Nav for å få bedre sykebetaling, men det går ikke å forsikre seg mot arbeidsledighet.

(kilde:Aftenposten og gruppen for selvstendig næringsdrivende på facebook)
Venstre foreslår i sitt alternative statsbudsjett en rekke tiltak for å stimulere til økt gründervirksomhet og tiltak for at gründere i større grad skal lykkes. Her er noe av det vi foreslår:

1) En ordning for Business Angels/KapitalFUNN. Det vil si at det skal gjøres skattemessig gunstig dersom investorer går inn i selskap med både kapital og kompetanse, og forplikter seg i en gitt periode. Venstre vil innføre en ordning der det gis mulighet til 20 % skattefradrag for investeringer i selskap gitt at investeringen holdes i minimum 3 år, og at man ikke er tilknyttet selskapet. Maksimal fradragssum er 500.000,- og maksimal ramme er 2,5 mrd kroner.

2) Nystartede selskap med færre enn 10 ansatte gis halvert arbeidsgiveravgift de tre første årene.

3) Bedre sosiale ordninger for gründere. Venstre vil ha en opptrapping av næringsdrivendes rett til sykepenger fra 65 til 80 % kompensasjon fra 17. dag, samt fulle rettigheter (likestilling) knyttet til omsorgspenger og pleie og opplæringspenger.

Les mer om sentrumspartiet Venstre sin næringslivspolitikk.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar