5. jun. 2013

Kaster du potetene som blir til overs?

Eller bananene når de blir brune? Verdens matproduksjon står for ca. 30 % av klimagassutslippene. Hvert år kaster forbrukere og produsenter i rike land nesten like mye mat som land sør for Sahara klarer å produsere. 1/3 av all maten i verden kastes. 1 av 4 norske handleposer når aldri matfatet.


Matavfallet fører til unødvendig bruk av kjemikalier som kunstgjødsel og plantevernmidler, det fører til mer brensel brukt til transport og mer råtnende mat som produserer metan - en drivhusgass som er 23 ganger mer skadelig enn CO2. Den enorme mengden mat som havner på søppelfyllinger gir et betydelig bidrag til den globale oppvarmingen. Matproduksjon krever i tillegg store mengder ressurser som vann, landarealer og ikke fornybare energikilder som for eksempel olje.

Venstre er opptatt av at vi hegner om miljøet både lokalt og nasjonalt. Vi vil arbeide for sterkere vern av matjord, vi jobber for at organisk avfall gjenvinnes eller komposteres i alle norske kommuner, at det blir billigere å handle miljøvennlig mat, at unødvendig plastemballasje rundt mat reduseres og at skatte- og avgiftssystemet legges om slik at det blir enklere og rimeligere for folk å ta grønne valg i hverdagen.

Hvert år markerer FN Verdens miljødag 5. juni. Miljødagen ble stiftet av FN i 1972 for å øke folkets bevissthet rundt miljøspørsmål. I år er temaet mat og miljø, rettere sagt matsvinn. 

Hjelp ved å spre budskapet og bli mer bevisst du også! :)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar