9. apr. 2012

Fattigdommen i Norge øker

Det blir stadig flere barn som vokser opp i fattige familier i Norge. Dette er et paradoks ettersom vi har hatt en regjering som lovet å avskaffe fattigdommen i Norge.  

Selv i en velferdsstat som Norge finnes det fattigdom – både blant voksne og barn. Som så ofte ellers er barna ekstra sårbare. Barnefattigdom rammer spesielt barn av foreldre med lav utdanning, foreldre uten fast jobb og foreldre med ikke-vestlig innvandringsbakgrunn. Barn i store husholdninger, med enslig forsørger, i husholdninger som mottar sosialhjelp eller er velferdsstatsavhengige er også utsatt, i følge Redd Barna.

Fattigdom i Norge handler om å være utelukket fra å delta på arrangementer, sportsaktiviteter og andre ting fordi man ikke har penger til det. Det handler også om å være mer utsatt for å havne under barnevernet eller få rusproblemer. Fattigdom skaper begrensinger i de muligheter man har til å påvirke sin egen livssituasjon og til å ta sine egne valg.

Fattigdom rammer også ofte uventet og tilfeldig. Det kan være personer som har startet opp egne virksomheter som må legges ned, nyutdannede som ikke får jobb, ekteskapsbrudd som gjør at man blir enslig forsørger eller kanskje man tilhører en minoritetsgruppe som ofte taper i konkurransen på arbeidsmarkedet. Vi må bekjempe at fattigdommen "arves" og sørge for å gi disse barna får størst mulig mulighet til å ta gode valg for seg selv i oppveksten. Venstre vil gi mer til dem som trenger velferdsstaten mest.

Her er Venstres 25 fattigdomstiltak:

Vi ber regjeringen innføre en nasjonal minstenorm for sosialhjelp til livsopphold (ekskl. boutgifter) som prisjusteres hvert år. Denne normen må minimum tilsvare Statens institutt for forbruksforsknings (SIFO) forskningsbaserte standard for et nøkternt livsopphold.

Venstre ber regjeringen omorganisere Husbanken til en "sosialbank" som først og fremst gir startlån/boliglån til økonomisk vanskeligstilte som ikke er kredittverdige i "vanlige" kredittinstitusjoner.”

Vi ber regjeringen innføre en ordning (etter dansk modell) for hjemkjøp av boliger, hvor en leid kommunal bolig kan nedbetales gjennom husleie og på sikt bli eid bolig.

Vi  ber videre regjeringen bidra til bygging av flere leieboliger, hvor en andel av dem blir hjemkjøpsboliger.

Vi ber regjeringen opprettholde barnetrygden som en universell ordning, men differensiere den på bakgrunn av inntekt slik at barnetrygden blir mer målrettet, rettferdig og omfordelende slik at de med lav inntekt få økt barnetrygd mens de med høyest inntekt får mindre netto barnetrygd.

Vi  ber regjeringen gjennom forskriftsendring fastslå at forsørgere med lav inntekt skal betale gradert sats av maksimal oppholdsbetaling når det gjelder barnehager og SFO.

Vi ber regjeringen utvide ordningen med gratis kjernetid for barn i barnehager i områder med relativt sett overrepresentasjon av ”fattige barn”.

Vi ber regjeringen styrke det kommunale barnevernet og heve kvaliteten på barnevernsutdanningene.

Vi  ber regjeringen styrke skolehelsetjenesten.

Vi  ber regjeringen trappe opp tilskuddsordninger til frivillige organisasjoner som yter fritidstilbud til fattige og vanskeligstilte barn.

Vi ber regjeringen styrke ordningen med omsorgslønn for foreldre med syke/funksjonshemmede barn.

Vi ber regjeringen utvide ordningen med gratis helsehjelp inklusive tannhelse for barn fra 16 til 18 år.

Vi ber regjeringen legge til rette for lavterskel psykologtilbud i kommunehelsetjenesten med statlig tilskudd.

Vi ber regjeringen styrke programmet for basiskompetanse i arbeidslivet. Stortinget ber regjeringen styrke ordningen med traineeplasser i offentlig forvaltning for personer med nedsatt funksjonsevne.

Vi ber regjeringen snarest gjennom forskrifter legge fram en tidsplan for oppgradering til universell utforming av ulike kategorier bygg i en prioritert rekkefølge, hvor grunnskoler har førsteprioritet.

Vi ber regjeringen innføre en modell som sikrer at ruspasienter får time til poliklinisk eller annen behandling innen 24 timer etter avrusning.

Vi ber regjeringen avvikle den lovpålagte ordningen med leksehjelp i 1.– 4. klassetrinn og heller tilby leksehjelp på trinn og mot elevgrupper hvor den har større effekt, og utføres av kvalifiserte lærere.

Vi ber regjeringen forenkle ordningen med utplassering i yrkeslivet slik at elever med behov for alternativ opplæring kan få det.

Vi ber regjeringen sette i gang et arbeid for å legge om undervisningen på de yrkesfaglige linjene, slik at den blir mindre teoritung og mer praktisk, fleksibel og elevtilpasset.

Vi ber regjeringen fremme et forslag som medfører at eiendeler som tilhører barn som skyldneren forsørger ikke skal regnes med under gjeldsordning.

Vi ber regjeringen utrede bedringer i regelverket i forhold til selvstendig næringsdrivende som har gjeld knyttet til egen næringsvirksomhet.

Vi ber regjeringen utvide dekningsområdene for fri rettshjelp, slik at flere får fri rettshjelp.

Vi ber regjeringen styrke den økonomiske rådgivningstjenesten i NAV.

Vi ber regjeringen gjennomgå kvalifiseringsprogrammet med sikte på å gjøre det mindre vilkårlig og mer målrettet mot utsatte grupper.

Vi ber regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet 2013 legge fram en jobbstrategi for de som står langt fra arbeidslivet av sosiale årsaker.

Venstres forslag til alternativt statsbudsjett for 2012 innebar en samlet satsing på fattigdomsbekjempelse og målrettet fordelingspolitikk på over 2,3 mrd kroner.

4 kommentarer:

 1. Noen av disse forslagene er jeg ikke så sikker på at treffer godt nok.

  Sosialstønad på SIFO-nivå pluss boutgifter er for mye, da har alle råd til å la være å jobbe.

  Differensiert barnetrygd og SFO-betaling vil virke vridene så det blir mindre lønnsomt å tjene godt, sosialt men ikke liberalt.

  Å gi lån til de som ikke er kredittverdige er noe de prøvde i USA, gikk ikke så bra med Fanny og Freddy...

  Nei huff, nå må jeg slutte a rakke ned på mitt eget parti.... Resten ser bra ut, skulle gjerne sett et forslag om klippekort på kultur for fattige barn da :)

  Mindre teori og allmennkunnskap på yrkesfag vil gjøre yrkesfagene til en sosial underklasse, styrk heller mulighetene for å få jobb som hjelpearbeider for de som er skolelei.

  SvarSlett
 2. Er du ute etter et lån? Eller har blitt nektet kreditt fra en bank eller finansinstitusjon for en eller flere grunner? Du har rett til plass for lån løsninger her! Elizabeth "Global Finance Limited, for å gi lån til bedrifter og enkeltpersoner på lav og rimelig rente på 2%. Kontakt oss på e-post i dag! Elizabethp111@live.co.uk

  innlevering:

  1) Navn:
  2) Staten:
  3) Adresse:
  4) Stat:
  5) Sex:
  6) ekteskapelig status:
  7) Posisjon:
  8) Telefonnummer:
  9) Den nåværende situasjonen på arbeidsplassen:
  10) Inntekt:
  11) Lånebeløp Needed:
  12) Varighet av lånet:
  13) Formålet med lånet:
  14) Religion:
  15) Du har i det siste;
  16) fødselsdato;
  takk
  Ms Susan Michael

  SvarSlett
 3. Hei, jeg er Mr. Daniel kamera, en privat långiver lån byrå, som gir en levetid mulighet lån for å betale av hans personlige regninger, gjeld og etablere virksomheten din. lånefinansiering og tildeling av private selskaper og enkeltpersoner med en hastighet på 3%. Så kontakt oss i dag via e-post, danielchambers717@outlook.com

  SvarSlett
 4. Good Day,
  Are you in need of financial assistance? Have you thought of obtaining a loan? Probably you have been turned down by your local banks in quest of getting a loan. Search no further, we are currently offering long and short term loans to the public at large. We can help you with a loan at a very low interest rate. Contact us now with the following information's below: collinsfinanceoffer@gmail.com

  Full Name.............
  Sex.....................
  Age......................
  Phone Number......
  Country..................
  Amount Needed .....
  Loan Duration.........
  Monthly Income........
  Hope to hear from you soon.
  Best Regards.
  collinsfinanceoffer@gmail.com

  SvarSlett